ASANSÖR YENİLEME HİZMETLERİ

Bina ve iş yerinizde  asansörler kullanım şartlarına da bağlı olarak belli bir ömre sahiptir. Diğer makinelerde olduğu gibi zamanla elektronik, mekanik ve teknik ömürlerini tamamlarlar. Zaman içerisinde yıpranmış ve tehlike arz eden asansörler hem görsel açıdan rahatsız edici hem de güvenlik açısından tehlikeli olabilir.

Bu nedenle, asansörlerin güvenle kullanılabilmesi için gerekli elektronik ve mekanik aksamların yenilenmesi gereklidir.

Asansör revizyonunun getireceği avantajları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;

► Güvenlik standartlarının arttırılması sayesinde daha güvenli bir kullanım sağlanmış olur.

► Yeni ürünlerin piyasaya sürülmesi sayesinde daha estetik bir görünümün oluşturulması sağlanmış olur.

► Asansörün daha konforlu çalışmasını sağlanmış olur

► Yüksek oranda enerji tasarrufu sağlanmış olur.

KALİTE POLİTİKAMIZ;

► Sürekli gelişme bilincinde olmak,

► Üst kademenin belirlediği hedefler doğrultusunda ilerlemek,

► Personelin eğitim düzeyini yükseltmek,

► Daha verimli ve uygun çalışma ortamını sağlamak,

► Üretim miktar ve kalite düzeyini sürekli yükselterek pazardaki rekabet gücümüzü artırmak,

► Ulusal ve uluslararası standart ve 95/16 At direktifine uygun asansör montajı yapmaktır.

Saygılarımızla siz değerli müşterilerimize bildiririz...

Asansör Bakımı Nasıl Yapılır ?

► Öncelikle asansörü taşıyan halatlar, asansör kablosu, ray pabuçları, tahrik kasnağı yivi, makine grubundaki dişli ve yataklar, somunlar ve cıvatalar kontrol edilir. Gevşemiş olan aksamlar sıkılarak sabitleştirilir. Aşınmış ve yıpranmış olan parçalar varsa duruma göre bu parçaların değiştirilmesi ya da yağlanması sağlanır.

► Asansörün sürekli yağ içinde çalışan parçalarının yağları kontrol edilir. Askı halatları, kılavuz raylar, hidrolik tamponlar, kumanda anahtarları, röleler,
  emniyet halatları ve emniyet tertibatının hareketli parçaları önce temizlenirler ve daha sonra asansör firmasının önerdiği yağ kullanılarak yağlanırlar.

► Asansör boşluğunda, makine dairesinde ve kabin üst yüzeyinde bulunan, asansörün çalışmasını tehlikeye sokacak olan yabancı maddeler temizlenir.

► Asansörün frenleme elemanları kontrol edilerek, sarsıntısız bir frenleme yapılabilmesi için gerekli olan ayarlamalar yapılır.

► Asansörün kat ayarlarının verilen sınırlarda olup olmadığı kontrol edilerek gerekli ayarlamalar yapılır.

► Asansör kapılarının çalışması kontrol edilerek, kapıların istenilen yumuşaklıkta kapanması için gerekli olan ayarlamalar yapılır.

► Asansörün röleleri kontrol edilerek, asansörü çalıştıran ve durduran kontakların basıncı kontrol edilir, yayların ayarları yapılır ve gevşek klemens vidaları sıkılır.

► Asansör enversör şalterinin kontaklarının ayarı, birbirine eşit uzaklıkta olacak şekilde yapılır ve değme basıncını sağlayan yayların ayarları yapılır.
Son olarak asansöre yapılan bakım ile ilgili bakım raporu, asansörün bakım defterine yazılır.

Avrupa Birliği Uyum Çalışmaları

Temel ilkesi, mevzuat düzeyindeki teknik kurallar ile bu kurallarla eş etkiye sahip standartların tümünün uyumlaştırılmasıdır. Klasik Yaklaşım çerçevesinde mevzuat uyumlaştırmasına konu teşkil eden alanların başlıcaları; tekstil ürünleri, elektrikli aletler, eczacılık ürünleri ve kozmetik ürünler, gıda maddeleri, tehlikeli maddeler, motorlu araçlar, tüketici ve çevrenin korunması olmuştur.

 1985- YENİ YAKLAŞIM (NEW APPROACH)

Her bir ürünle ilgili mevzuatın uyumu yerine, benzer malların bir arada toplanmasıyla oluşturulan mal gruplarıyla ilgili olan ve temel gerekler olarak isimlendirilen insan can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki varlığının korunması çerçevesinde hazırlanan mevzuatın uyumlaştırılmasını öngören yaklaşımdır.

 Temel ilkeleri şunlardır:

Mevzuat uyumu, Toplulukta serbest dolaşıma giren malların temel gerekleri karşılaması ile sınırlandırılmıştır.

Direktiflerdeki temel gereklere karşılık gelen ürünlere ilişkin teknik özellikler uyumlaştırılmış standartlarda yer alacaktır.

Uyumlaştırılmış standartları veya diğer standartları uygulamak isteğe bağlı olup, üretici her zaman diğer teknik belgelere de başvurabilecektir.
Uyumlaştırılmış standartlara uygun üretilen ürünlerin temel gerekleri karşıladığı kabul edilecektir.

 
1989- GLOBAL YAKLAŞIM

Temel ilkesi, test, deney ve belgelendirme konusunda karşılıklı tanımayı ve altyapıların yakınlaştırılmasını sağlamak ayrıca, karşılıklı güvenin ve şeffaflığın temini açısından akreditasyonun önemini vurgulamaktır.

 1990- MODÜLER YAKLAŞIM

Temel amacı, ürünlerin özelliklerini ve taşıdıkları risk oranlarını dikkate alarak uygunluk değerlendirme yöntemleri belirlemektir.

Modüler Yaklaşım, mevzuat hazırlayıcılara yönelik oluşturulmuş bir modüller sistemidir. Mevzuat hazırlayıcı, düzenlemek istediği bir alanda insan, hayvan sağlığı ve güvenliğini ve çevre korumasını sağlamak üzere bu sektördeki malların özelliklerine ve taşıdıkları risk oranına göre seçtiği bir modülü veya modüller kombinasyonunu ilgili mevzuatın kapsamına alarak uygunluk değerlendirme prosedürlerini belirleyebilmektedir. A'dan H'ye kadar olmak üzere 8 adet modül vardır:

MODÜL A: İç Üretim Kontrolü

MODÜL B: Tip İncelemesi

MODÜL C: Tipe Uygunluk Beyanı

MODÜL D: Üretim Kalite Güvencesi

MODÜL E: Ürün Kalite Güvencesi

MODÜL F: Ürün Doğrulaması

MODÜL G: Birim Doğrulaması

MODÜL H: Tam Kalite Güvencesi

Mevzuat hazırlayıcılar, modüllerden faydalanarak, üreticiye, ürünün teknik düzenlemelere uyduğunu kanıtlamak için, birden fazla alternatif sunabilmektedirler. Ürünün direktifinde, birden fazla modül kombinasyonu bulunmakta ve üretici isterse bunlardan birini, isterse de ürünün Avrupa standardını uygulayabilmektedir.

Yeni Yaklaşım Direktifleri aşağıdaki temel ilkelere dayanır:

 Uyum sadece temel gereklerle (ürünün, insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından sahip olması gereken asgari güvenlik koşulları) sınırlıdır.
Sadece temel gerekleri karşılayan ürünler serbest dolaşıma girebilir.


AB Resmi Gazetesinde yayımlanan ve ulusal standart haline getirilen uyumlaştırılmış standartlara uygun ürünlerin temel gerekleri karşıladığı kabul edilir.
Uyumlaştırılmış standartlara ve diğer teknik belgelere uymak isteğe bağlı olup; üretici temel gereklere uygunluğu sağlayacak diğer herhangi bir yolu seçmekte serbesttir.

Üreticiler direktiflerde yer alan farklı uygunluk değerlendirme yöntemlerini seçebilirler.

Kapsam: Kapsam direktifin kapsadığı ürünleri veya direktifin önlemeye çalıştığı tehlikenin niteliğini tanımlar. Ürünle ilgili riskleri veya bir olayla ilgili riskleri içerir.

 Piyasaya Arz ve Hizmete Sokma: Üye ülkeler kişilerin sağlık ve güvenliğini veya kamu yararını tehlikeye sokmayan ürünlerin piyasaya arz edilmesinden ve hizmete sokulmasından sorumludur. Bu durum üye ülkelerin piyasa gözetimi sorumluluğunu da beraberinde getirmektedir.

 Temel Gerekler: Temel gerekler direktiflerin eklerinde yer alır ve direktifin amacını gerçekleştirmek için gerekli bütün hususları içerir. Sadece temel gerekleri karşılayan ürünler piyasaya arz edilebilir ve hizmete sokulabilir.

Serbest Dolaşım: Üye ülkeler CE işareti taşıyan ürünlerin, bu işaretin iliştirilmesini öngören direktif hükümlerine uygun olduğunu kabul etmek zorundadırlar. Buna göre, üye ülkeler sınırları içinde CE işareti taşıyan ürünlerin piyasaya arzını ve hizmete sokulmasını -eğer CE işaretinin iliştirilmesine ilişkin kurallara aykırı hareket edilmemişse- engelleyemez, kısıtlayamaz ve yasaklayamaz.

 Uygunluk Varsayımı: Uyumlaştırılmış standarda göre hazırlanan ulusal standarda uygun ürünlerin temel gerekleri karşıladığı varsayılır. Üretici söz konusu standardı hiç uygulamazsa veya kısmen uygularsa, ürünün temel gerekleri karşıladığını belgelemek zorundadır.

 Koruma Maddesi: Üye ülkeler, kamu yararı ile kişilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye sokan CE işaretli ürünlerin piyasaya arzını engellemek için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Ayrıca üye ülke bu hususu Komisyona bildirmek zorundadır. Komisyon söz konusu ulusal önlemi haklı görürse, gerekli önlemlerin alınmasını teminen diğer üye ülkelere de bilgi verir.

 Uygunluk Değerlendirmesi: Üretici ürününü piyasaya arz etmeden önce direktifte öngörülen uygunluk değerlendirme yöntemlerini izlemek zorundadır.

 Üçüncü taraf uygunluk değerlendirmesi, direktiflerde yer alan gerekleri yerine getiren ve üye ülke topraklarında kurulmuş olan onaylanmış kuruluşlarca yürütülür.

 CE İşareti: Yeni Yaklaşım Direktifleri hükümlerine uygun olarak üretilen ürünler CE işareti taşımak zorundadır. Çünkü CE işareti ürünün, söz konusu ürüne uygulanabilir bütün direktiflerde yer alan temel gerekleri karşıladığını ve tüm uygunluk değerlendirme işlemlerinden geçtiğini gösterir. Üye ülkeler CE işaretini korumak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

 Uygulamada Koordinasyon: Komisyon veya üye ülke, uyumlaştırılmış standardın temel gerekleri karşılamadığını görürse, bu hususu direktiflerde öngörülen Daimi Komitelerin ve 98/34/EC sayılı Direktife göre oluşturulan Komitenin dikkatine sunar. Komisyon Komitelerin görüşlerini de dikkate alarak, uyumlaştırılmış standardın yürürlükten kaldırılıp kaldırılmadığını üye ülkelere bildirir.

 AB'nin Yeni ve Global Yaklaşım dikkate alınarak hazırlanan fakat CE İşareti öngörmeyen direktifleri ise şunlardır:

a) Ambalajlama ve Atıkları

b) Yüksek Hızlı Ray Sistemleri

c) Normal Hızlı Ray Sistemleri

d) Denizcilik Ekipmanları

e) Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar

Modernizasyon Neden Gerekli

► Can güvenliği için asansör kullanımında güvenlik kriterleri  modernizasyon ile tamamlanıyor.

► Modernizasyon yapılan bir asansör daha fazla kişiyi taşıyabilecek bir kapasiteye sahip olabilir.

► Katlar arasındaki yolculuk zamanı minimum seviyeye indirilerek hızlı bir yolculuk sağlanabilir.

► Daha yüksek hızla ve konforlu yolculuk

► Engelli asansörleri modernizasyon sonrası engellleri ortadan kaldırabilir.

► Binada bulunan sevkiyat fonksiyonları etkinliği sağlanır.

► %25 oranında taşıma kapasitesi arttırılabilir.

► Modernizasyonu sonrasında asansör daha sessiz bir şekilde çalışacaktır.

► Eski asansörler özellikle 1970 ve 1990 yılları arasında yapılan asansör sistemleri asansör modernizasyon işlemine tabi tutularak enerji sarfiyatı ve enerji kullanım giderlerinde % 15 ile %20 arasında tasarruf sağlanabilir. Çok eski asansörlerde modernizasyon sonrası enerjiden tasarruf oranı %40 lara varabilmektedir.

► Uzman ekiplerimizce yapılan kontrol sonucunda hem talepleriniz hem de yürürlükteki güvenlik standartlarına göre yapılması gerekli değişiklikler tespit edilerek size en uygun çözümler sunulmaktadır.

ASANSÖR TERİMLERİ


 Ani frenlemeli güvenlik tertibatı
 Kılavuz raylar üzerindeki frenleme hareketi ani olan paraşüt sistemi

 Araç asansörü (automobile elevator)
 Kabini ticari olmayan motorlu araçları taşıyacak boyutlarda yapılmış asansör.

 Asansör (elevator)
 Boyutları ve yapımı itibarıyla insanları da içine alacak bir kabini olan, tam düşey veya tam düşey doğrultuya 15 dereceden daha az eğimli olabilen kılavuz  raylar arasında belli duraklara insan ve yük taşıyan bir araçtır.

 Asansör boşluğu (elevator hoistway)
 Kabin ve eğer varsa karşı ağırlığın içinde hareket ettiği boşluktur. Bu boşluk; kuyu dibi, kuyu duvarları ve kuyu tavanı ile sınırlıdır.

 Asansör Kuyusu
 Kabin ve varsa karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığının içinde hareket ettiği boşluk. Bu boşluk genellikle kuyu dibi, kuyu duvarları ve kuyu tavanı ile  sınırlıdır.

 Beyan Hızı (rated speed)
 Asansörün tasarımlandığı, mt/sn olarak ifade edilen kabin hız değeri.

 Beyan yükü
 Asansörün tasarımlandığı taşıma yükü değeri

 Dengeleme Ağırlığı
 Kabin ağırlığının tümünü yada bir kısmını dengeleyerek enerji tasarrufu yapan kütle

 Elektrik güvenlik zinciri
 Seri olarak bağlı olan elektirk güvenlik cihazlarının tümü

 En küçük halat kopma yükü
 Halat anma çapının karesi ile, halat tellerinin anma dayanımı ve halat yapısına bağlı bir katsayının çarpımına eşittir.

 Etek
 Kabin eşiği veya durak kapısı eşiğinden aşağı doğru düşey doğrultuda uzanan düzgün bir kısımdır.